Γενικές Πληροφορίες

Η διατήρηση της καλής φυτοϋγείας αφορά σε όλα τα μέσα, μεθόδους, πρακτικές και προϊόντα που εφαρμόζονται στη γεωργική πράξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών εναντίον των προσβολών από φυτοπαθογόνα (μύκητες, βακτήρια, ιοι κ.α.), ζωικούς εχθρούς (έντομα, ακάρεα κ.α.) και ζιζάνια καθώς και την ενίσχυση των αμυντικών τους μηχανισμών. Οι προσβολές από εχθρούς , ασθένειες και ζιζάνια έχουν δραματικές επιπτώσεις, προκαλώντας πολύ σοβαρές ποιοτικές και ποσοτικές απώλειες στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Σήμερα, η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης (βιοτεχνολογία κ.α.) και της τεχνολογίας (γεωργία ακριβείας κ.α.) παρέχουν στους παραγωγούς μία πληθώρα αποτελεσματικών και φιλικών στον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσων και μεθόδων για την προστασία των καλλιεργούμενων φυτών.

Με βάση τα ανωτέρω η δραστηριότητα του Εργαστηρίου Διαχείρισης  Φυτοϋγείας του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας θα κινηθεί στους ακόλουθους άξονες:

 • Ανάπτυξη και διάδοση όλων των τεχνολογιών αιχμής για την διάγνωση, παρακολούθηση, καταγραφή και καταπολέμηση των ζωικών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων σε καλλιέργειες της χώρας.
 • Έρευνα και εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες Φυτοϋγείας (Γεωργία Ακριβείας, αισθητήρες, Διαδίκτυο των Πραγμάτων).
 • Μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων πειραματικών μέσων και μεθόδων Φυτοϋγείας (βιολογικά μέσα, αυτοματοποιημένες μέθοδοι κ.α.)
 • Παραγωγή νέων προϊόντων Φυτοϋγείας (βιολογικά, βιοτεχνολογικά, τεχνολογικά μέσα κ.α.).

Οι φοιτητές/τριες του Εργαστηρίου θα μυηθούν στην τεχνογνωσία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών με άλλα εργαστήρια του Π.Θ. καθώς και μέσω διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.

logo_full
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (2)
ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (2)

Ερευνητική Δραστηριότητα

Τεχνολογικές εφαρμογές αιχμής σε μέσα Φυτοϋγείας στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας (sensors, GPS, GIS, Internet of Things, wireless data transmission, machine learning, artificial intelligence κ.α.)

Ανάπτυξη και αξιολόγηση βιολογικών (microbial control, allelopathy κ.α.), βιοτεχνολογικών και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση ζωικών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων.

Ανάπτυξη σύγχρονων αυτόματων, ηλεκτρονικών μέσων ανίχνευσης και παρακολούθησης ζωικών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων (smart telemetric traps, wireless cameras, κ.α.).

Ταυτοποίηση ζωικών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργούμενων φυτών, με κλασικές αλλά και σύγχρονες (μοριακές, αισθητήρες, φωτογραφική ανάλυση, φασματοσκοπία κ.α.) μεθόδους.

Αποτελεσματικότητα και εκλεκτικότητα γεωργικών φαρμάκων, με έμφαση στα φυσικώς συντιθέμενα δραστικά συστατικά.

Αξιολόγηση και διαχείριση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων στα καλλιεργούμενα φυτά.

Το εργαστήριο βρίσκεται στο χώρο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Π.Θ. στη Λάρισα

Χρήσιμο Υλικό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία 5ετία σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ – ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ)
  2. NOVEL AUTOMATIC AND STAND-ALONE INTEGRATED PEST MANAGEMENT TOOL FOR REMOTE COUNT AND BIOACOUSTIC IDENTIFICATION OF THE OLIVE FLY (BACTROCERA OLEAE) IN THE FIELD, (FP7-SME-605073)
  3. A NOVEL SMART TRAP STATION AS AN INTERNET OF THINGS SURVEILLANCE SOLUTION TO REMOTELY COUNT AND IDENTIFY THE SPECIES OF DISEASE-CARRYING MOSQUITOES – REMOSIS (Η2020)
  4. BEEHIVE HEALTH IOT APPLICATION TO FIGHT HONEY BEE COLONY MORTALITY – IOBEE (Η2020)
  5. ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΑΦΦ) ΜΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΠΘ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις του προσωπικού του Εργαστηρίου την τελευταία 5ετία.

 1. Eliopoulos, P.A., C.N. Hassiotis, S.S. Andreadis & A.-E.E.Porichi (2015). Fumigant Toxicity of Essential Oils from Basil and Spearmint Against Two Major Pyralid Pests of Stored Products. Journal of Economic Entomology, 108 : 805-810
 2. Eliopoulos, P.A., I. Potamitis, D. Kontodimas & E. Givropoulou (2015). Detection of adult beetles inside the stored wheat mass based on their acoustic emissions. Journal of Economic Entomology, 108 : 2808-2814
 3. Eliopoulos, P.A. & D.C. Kontodimas (2016). Thermal development of Cephalonomia tarsalis (Hymenoptera : Bethylidae) parasitoid of the saw-toothed stored products beetles of the genus Oryzaephilus sp. (Coleoptera : Sylvanidae). Journal of Thermal Biology, 56 : 84-90
 4. Eliopoulos, P.A., I. Potamitis & D.Ch. Kontodimas (2016). Estimation of population density of stored grain pests via bioacoustic detection. Crop Protection 85 : 71-78
 5. Eliopoulos, P.A., Kapranas, Α., Givropoulou, Ε.G. & I.C.W. Hardy (2017). Reproductive efficiency of the bethylid wasp Cephalonomia tarsalis: the influences of spatial structure and host density. Bulletin of Entomological Research, 107: 139-147
 6. Psirofonia, P., V. Samaritakis, P.A. Eliopoulos, I. Potamitis (2017). Use of Unmanned Aerial Vehicles for Agricultural Applications with emphasis on crop protection: three Novel Case-studies. International Journal of Agricultural Science and Technology (IJAST), 5(1) : 30-39
 7. Potamitis, I., P.A. Eliopoulos & I. Rigakis (2017). Automated Remote Insect Surveillance at a Global Scale and the Internet of Things. Robotics, 6 : 1-14.
 8. Mpamnaras, A. G., & P.A. Eliopoulos (2017). First record of the wood-boring beetles Oxymirus cursor and Sinodendron cylindricum in Greece. Entomologia Hellenica, 26 : 1-5
 9. Voudouris, C. C., Mavridis, K., Kalaitzaki, A., Skouras, P. J., Kati, A. N., Eliopoulos, P. A., Vontas, J. & Margaritopoulos, J. T. (2018) Susceptibility of Ceratitis capitata to deltamethrin and spinosad in Greece. Journal of Pest Science, 91: 861-871
 10. Eliopoulos, P.A., Tatlas, N., Rigakis, I. & Potamitis, I. (2018). A “Smart” Trap Device for Detection of Crawling Insects and Other Arthropods in Urban Environments. Electronics 9, 161
 11. Mpamnaras, A. G., & P.A. Eliopoulos (2018). First record of the weevil Otiorhynchus armadillo (Coleoptera:Curculionidae) in Greece. Entomologia Hellenica, 27 : 12-15
 12. Mantzoukas, S., I, Lagogiannisa, M. Mpekiri, I. Pettas and P.A. Eliopoulos 2019. Insecticidal action of several isolates of entomopathogenic fungi against the granary weevil Sitophilus granarius. Agriculture 9 : 222; https://doi:10.3390/agriculture910022
 13. Mantzoukas, S., I. Lagogiannis, I. Pettas, G. Korbou, A. Magita, A. Papadopoulou, M. Trianti, P.A. Eliopoulos and E. Karanastasi 2019. Postharvest treatment of Tribolium confusum du Val adults with commercial biopesticides. Agriculture 9 : 226  https://doi:10.3390/agriculture9100226
 14. Mantzoukas. S., A. Zikou, V.Triantafillou, I. Lagogiannis, P.Α. Eliopoulos (2019). Ιnteractions between Beauveria bassiana and Isaria fumosorosea and Their Hosts Sitophilus granarius (L.) and Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae). Insects 10 : 362 https://doi:10.3390/insects10100362
 15. Eliopoulos, P.A. (2019) Life table parameters of the parasitoid Cephalonomia tarsalis (Hymenoptera : Bethylidae) and its host the saw-toothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera : Silvanidae). Journal of Plant Protection Research 59:544–551
 16. Mantzoukas, S. & P.A. Eliopoulos (2020). Endophytic Entomopathogenic Fungi: A Valuable Biological Control Tool against Plant Pests. Applied Sciences, 10, 360; https://doi:10.3390/app10010360
 17. Mantzoukas, S., I. Lagogiannis, A. Ntoukas, P.A. Eliopoulos, D. Kouretas, D.G. Karpouzas and K. Poulas (2020). Trapping Entomopathogenic Fungi from Vine Terroir Soil Samples with Insect Baits for Controlling Serious Pests. Applied Sciences, 10(10), 3539; https://doi.org/10.3390/app10103539

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Επιλεγμένες Πτυχιακές Διατριβές κατά την τελευταία 5ετία

 1. Φυσικές Μέθοδοι Καταπολέμησης Εντόμων –Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων
 2. Αξιολόγηση εδαφογενών μυκήτων ως μέσο αποκατάστασης υδάτων μολυσμένων από βαρέα μέταλλα
 3. Αξιολόγηση φυλών του σαπροφυτικού μύκητα Trichoderma sp. εναντίον παθογόνων εδάφους
 4. Αξιολόγηση της εντομοκτόνου δράσης αδρανών σκονών και εντομοπαθογόνων μυκήτων εναντίον εντόμων αποθηκών
 5. Καταπολέμηση ζωικών εχθρών της αμπέλου στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης
 6. Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία της καλλιέργειας της πιπεριάς στην Ελλάδα
 7. Τα έντομα ως εχθροί του αστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
 8. Τα κολεόπτερα των καρποφόρων δέντρων στην Ελλάδα
 9. Το Σύνδρομο της Κατάρρευσης των Μελισσών (Αίτια – Επιπτώσεις – Αντιμετώπιση)
 10. Διερεύνηση των επιδράσεων μιας νέας εντομοκτόνου δραστικής ουσίας στον αλευρώδη του καπνού, Bemisia tabaci (Homoptera : Aleyrodidae)
 11. Η παρουσία των αλευρωδών (Homoptera : Aleurodidae) σε καλλιέργειες της Ελλάδας

Μεταπτυχιακές Διατριβές κατά την τελευταία 5ετία

 1. Μπαμνάρας, Αθ. 2018. Καταγραφή και μελέτη της παρουσίας των ειδών Λεπιδοπτέρων της υπόταξης Rhopalocera (Lepidoptera : Rhopalocera) στο όρος Όσσα
 2. Καβάκης, Κ. 2018. Εντομοκτόνος Δράση Εντομοπαθογόνων Μυκήτων εναντίον Κολεοπτέρων των Αποθηκευμένων Σιτηρών
 3. Μαλάμης, Α. 2020. Μελέτη της εντομοκτόνου δράσης των αιθερίων ελαίων του γαρίφαλου (Syzygium aromaticum) και της κανέλας (Cinnamomum zeylanicum) και των κύριων δραστικών ουσιών τους.
 4. Μηλιακίδη, Ε. 2020. Καταπολέμηση της Εφέστιας των Αλεύρων (Ephestia keuhniella) και του Σκαθαριού των Αλεύρων (Tribolium confusum) με εφαρμογή αιθερίων ελαίων και εκχυλισμάτων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.
 5. Καλιάκη, Μ. 2020. Εντομοκτόνος δράση διαφόρων παραγώγων και εκχυλισμάτων της ρίγανης (Origanum vulgare) εναντίον εντόμων αποθηκών.
 6. Κανούλα, Π. 2020. ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟΥ (Rosmarinus officinalis)  ΚΑΙ ΜΕΝΤΑΣ (Mentha piperita) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας
Εργαστήριο Φυτοπροστασίας
41500 Λάρισα
Τηλέφωνο: +30 2410 684291, +30 6937 479773
E-mail: eliopoulos@uth.gr
Στείλτε Μήνυμα