Νέα

Ανακοινώσεις

Εργαστήρια

Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών, φαρμακευτικών & αροτραίων καλλιεργειών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών & Αροτραίων Καλλιεργειών

Screenshot 2020-09-24 at 08.06.04

Εργαστήριο
Ζιζανιολογίας

EMEST Lab

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Τεχνολογίας
(EMEST LAB)

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ (6)

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας

Μέλη ΔΕΠ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας