Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Αρδευτικής Μηχανικής και Τεχνολογίας δραστηριοποιείται στη Γαιόπολη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και έχει ως αποστολή του:

 • Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της Μηχανικής των Αρδεύσεων.
 • Τη διεξαγωγή έρευνας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μεθόδων, εργαλείων και στρατηγικών εφαρμογής του νερού με στόχο την επίτευξη αποδοτικής άρδευσης, τη διατήρηση νερού, την προσοδοφόρα γεωργική παραγωγή και τις ποιοτικές επιφάνειες πρασίνου.
 • Τη δημιουργία θεωρητικής και τεχνολογικής υποδομής και τη γενικότερη συμβολή στην αρτιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δραστηριότητα

Το Εργαστήριο στο πλαίσιο της ερευνητικής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (κατασκευαστές, προμηθευτές, χρήστες) δραστηριοποιείται:

 • Στη βελτίωση και ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών άρδευσης,
 • Στις δοκιμές αρδευτικού εξοπλισμού,
 • Στην αξιολόγηση αρδευτικών συστημάτων στο πεδίο,
 • Στην ανάπτυξη προτύπων σχεδιασμού και αξιολόγησης της απόδοσης συστημάτων γεωργικής άρδευσης και άρδευσης πρασίνου,
 • Στην ανάπτυξη προτύπων και διατάξεων δοκιμών,
 • Στην ανάπτυξη Βέλτιστων Πρακτικών στην άρδευση.

Οι ερευνητικές προτεραιότητες του Εργαστηρίου στοχεύουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων και πρακτικών άρδευσης που διατηρούν τους φυσικούς πόρους, αυξάνουν την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών και ωφελούν το περιβάλλον. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των αρδευτικών συστημάτων.
 • Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την αξιολόγηση της ομοιομορφίας εφαρμογής νερού.
 • Η ανάπτυξη πρακτικών διαχείρισης της άρδευσης επιφανειών πρασίνου για εξοικονόμηση νερού.
 • Ο προσδιορισμός των αναγκών σε νερό διαφόρων καλλιεργειών.

Το εργαστήριο βρίσκεται στο χώρο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Π.Θ. στη Λάρισα

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο διαθέτει υπερσύγχρονη εργαστηριακή υποδομή, η οποία περιλαμβάνει σταθερό εξοπλισμό που λειτουργεί στους χώρους του Εργαστηρίου:

 • διατάξεις υδραυλικών δοκιμών σταλακτών και σταλακτηφόρων σωλήνων,
 • διατάξεις δοκιμής κατανομής νερού εκτοξευτών
 • εδαφολεκάνες μέτρησης/παρατήρησης
 • και φορητά όργανα μέτρησης (εδαφικής υγρασίας, υδραυλικής αγωγιμότητας, βροχομετρίας κ.α.)

Εγκαταστάσεις Πεδίου

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί εκτάσεις του Αγροκτήματος με υποδομές που περιλαμβάνουν:

 • Πεδίο συστημάτων μικροάρδευσης/καταιονισμού
 • Πεδίο πρασίνου
 • Αυτοματοποιημένες μονάδες ελέγχου αρδευτικών συστημάτων
 • Θαλαμίσκους με όργανα μετρήσεων και καταχωρητές δεδομένων.
 • Μετεωρολογικό Σταθμό

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ

Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας

Εργαστήριο Αρδευτικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

41500 Λάρισα

E-mail: irrenglab@uth.gr

Τηλέφωνο: +30 2410684553, +30 2410684523

Στείλτε Μήνυμα