Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανικής & Τεχνολογίας (EMEST LAB) δραστηριοποιείται, από το 2006, στο συγκρότημα Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας). Έχει ως αποστολή του να παράγει εφαρμοσμένη έρευνα στο ευρύτερο αντικείμενο της επιστήμης της Γεωργικής Μηχανικής. Με την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση, αναλαμβάνει την υλοποίηση ερευνητικών έργων και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το EMEST LAB αποτελείται από μία ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων με πολυετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία.
Site Εργαστηρίου
Ρομποτικό όχημα μέτρησης υγρασίας εδάφους
Ρομποτική κεφαλή κορυφολογήματος και βλαστολογήματος καπνού

Ερευνητική Δραστηριότητα

Αισθητήρες, Αυτοματισμοί & Ρομπότ στη Γεωργία
Μελέτη & Σχεδίαση Γεωργικών Μηχανών
Ανάλυση Δονήσεων & Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μηχανών
Τεχνολογίες & κινητήρες βιοκαυσίμων
Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας στη Γεωργία

Το εργαστήριο διαθέτει Πάρκο γεωργικών μηχανημάτων και Πλήρως εξοπλισμένο Μηχανουργείο

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

 • Scanning Vibrometer (PSV-400/Polytec)
 • Vibration Analyzer (PULSE/Brüel & Kjӕr)
 • Vibration transducers (4524-B/Brüel & Kjӕr)
 • Θερμιδόμετρο οβίδας (C5000/IKA WERKE)
 • Αυτόματο ιξωδόμετρο (ViscoSystems AVS 370/Schott Instruments)
 • Συσκευή σημείου ανάφλεξης (FG-K16909-KW)
 • Κλίβανος ξήρανσης (Slecta)
 • Κλίβανος αποτέφρωσης (1100⁰C/8L)
 • Συσκευή έκθλιψης ελαιούχων σπόρων (FARMET)
Σύστημα ανάλυσης μηχανικών δονήσεων
Τράπεζα δοκιμών ελκυστήρων
 • Τράπεζα δοκιμών έναντι ανατροπής για αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα
 • Φορητό όργανο μέτρησης και ανάλυσης ολόσωμων μηχανικών δονήσεων (4447/Brüel & Kjӕr)
 • Φορητή συσκευή μέτρησης και καταγραφής ήχου (2270/Brüel & Kjӕr)
 • Φορητός αναλυτής αιωρούμενων σωματιδίων (9306/TSI)
 • Αισθητήρες εδαφικής υγρασίας (EnviroSCAN, Diviner 2000/Sentek Technologies)
 • Σύστημα ασύρματης μεταφοράς δεδομένων και δικτύωσης αισθητήρων (ADCON TELEMETRY)
 • Γεωργικό Ελκυστήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα & ΙSOBus (Lamborghini R6)
 • Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιείται: του μηχανολογικού σχεδιασμού, των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών και των συστημάτων τεχνολογίας/ αυτοματισμών.
 • Υποστήριξη διδακτικών αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΓΑ του ΠΘ.
 • Υποστήριξη διδακτικών αναγκών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΓΑ του ΠΘ.
 • Υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους.
 • Διάχυση παραγόμενης γνώσης μέσω έκδοσης μονογραφιών και επιστημονικών ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
 • Διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων ή ημερίδων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.
 • Σύναψη συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού με συναφή ή παρόμοια γνωστικά αντικείμενα με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, εμπειριών και την ενθάρρυνση της κινητικότητας του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου και σπουδαστών.
 • Παροχή υπηρεσιών προς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό τη μορφή εργαστηριακών δοκιμών, εκπόνησης τεχνικών μελετών, σύνταξης γνωματεύσεων, παροχής συμβουλών, μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης.
 • Στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Στο ακαδημαϊκό προσωπικό άλλων Τμημάτων/Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Στους ερευνητές διαφόρων ερευνητικών Ινστιτούτων/Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 • Στις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου.
 • Στην Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ).
 • Στον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ).
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 • Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
 • Μελέτη και σχεδίαση γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποίησης γεωργικών μηχανημάτων.
 • Αξιολόγηση μηχανικών συστημάτων με τη βοήθεια τεχνικών μη καταστροφικού ελέγχου.
 • Μελέτη συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας χειριστών αυτοκινούμενων γεωργικών οχημάτων.
 • Τεχνολογίες υβριδικών και συστημάτων ανάκτησης ενέργειας για γεωργικά οχήματα.
 • Αισθητήρες, αυτοματισμοί και γεωργικά ρομποτικά συστήματα.

Χρήσιμο Υλικό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Διερεύνηση της δυνατότητας αντικατάστασης της βενζίνης από αλκοόλες ή μιγμάτων αλκοόλης με βενζίνη για την κίνηση μικρών βενζινοκινητήρων

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Κουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ” εθνικής εμβέλειας χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ” (ΕΠΑΝ –ΙΙ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), με αριθμό κουπονιού 68590100-01-000271.

 

 

2. Εκτίμηση θερμιδικής απόδοσης καύσιμης βιομάζας

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα “Κουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ” εθνικής εμβέλειας χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ” (ΕΠΑΝ –ΙΙ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), με αριθμό κουπονιού 55227525-01-000228.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

1. Γράβαλος, Ι., Βελιώτης, Ι., Σεραφείμ, Γ. “Φορητή Διαγνωστική Συσκευή Υδραυλικών Συστημάτων”. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, Αριθμ. 1005465, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα 2007 [Διεθνής Ταξινόμηση (INT.CL8): F15B 19/00].

2. Γράβαλος, Ι., Γιαλαμάς, Θ., Κατέρης, Δ., Τσιρόπουλος, Ζ., Ξυραδάκης, Π. “Ρομποτικό όχημα παρακολούθησης της υγρασίας εδάφους κινούμενο εντός δικτύου υπόγειων αγωγών (Ρομποτικός τομογράφος υγρασίας εδάφους)”. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, Αριθμ. 1008578, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Αθήνα 2015 [Διεθνής Ταξινόμηση (INT.CL8): F16L 55/40, F16L 55/26, F16L 55/32, G01F 23/26, B61B 13/10, B25J 5/00].

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α.ΒΙΒΛΙΑ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Γράβαλος, Ι., & Μακρής, Α. (2024). Γεωργικά Ρομπότ και Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-320. Διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/10494
 • Γράβαλος, Ι., Κατέρης, Δ., 2015. “Εφαρμογές της μηχατρονικής στα γεωργικά μηχανήματα”. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1507

Β.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 • Kateris, D., Gravalos, I., Gialamas, Th., “Identification of Agricultural Crop Residues Using Non-Destructive Methods”. Applications of Image Processing and Soft Computing Systems in Agriculture, Edited Book by Navid Razmjooy and Vania Vieira Estrela, Published by IGI Global, Hershey PA, USA, (2019).
 • Moshou, D., Gravalos, I., Kateris, D., Bravo, C., Oberti, R., West, J. S., Ramon, H. “Multisensor Fusion of Remote Sensing data for Crop Disease Detection”. Geospatial Techniques: Managing Environmental Resources, Edited Book by J.K., Thakur, S.K., Singh, A., Ramanathan, M.B.K., Prasad, and W., Gossel, Published by Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany, (2012).
 • Gravalos, I., Moshou, D., Gialamas, Th., Xyradakis, P., Kateris D., Tsiropoulos, Z. “Performance and Emission Characteristics of Spark Ignition Engine Fuelled with Ethanol and Methanol Gasoline Blended Fuels”. Alternative Fuels, Edited Book by Maximino Manzanera, Published by In-Tech, Rijeka, Croatia, (2011).

Γ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Petrík, T., Gravalos, I., Uhlíř, I., Libra, M., Poulek, V., “Parametric damping of microgrid frequency fluctuations at synchronous machines with using Lyapunov Theory for exciter regulation” International Journal of Energy Research, (2023). https://doi.org/10.1155/2023/5569059
 • Liakos, V., Navrozidis, I.E., Koutsogeorgiou, E.I., Gogolashvili, N.E., Samourgkanidou, E., Faraslis, I., Gravalos, I., Thomidis, T., Andreadis, S.S., “Analyzing On-Farm Spatiotemporal Distribution of Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera: Pentatomidae) Populations from a Precision Agriculture Perspective” Plants, 12(12), (2023) 2282. https://doi.org/10.3390/plants12122282
 • Tsiropoulos, Z., Skoubris, E., Fountas, S., Gravalos, I., Gemtos, T., “Development of an energy efficient and fully autonomous low-cost IoT system for irrigation scheduling in water-scarce areas using different water sources” Agriculture, 12(7), 1044, (2022). https://doi.org/10.3390/agriculture12071044
 • Tsiropoulos, Z., Gravalos, I., Skoubris, E., Poulek, V., Petrík, T., Libra, M., “A comparative analysis between battery-and solar-powered wireless sensors for soil water monitoring”, Applied Sciences, 12(3), 1130, (2022). https://doi.org/10.3390/app12031130
 • Proias, G., Gravalos, I., Papageorgiou, E., Poczęta, K., SakellariouMakrantonaki, M., “Forecasting reference evapotranspiration using time lagged recurrent neural network”, Wseas Trans. Environ. Dev, 16, 699-707, (2020). https://doi.org/10.37394/232015.2020.16.72
 • Gravalos, I., Ziakas, N., Loutridis, S., Gialamas, T., “A mechatronic system for automated topping and suckering of tobacco plants”, Computers and Electronics in Agriculture, 166, 104986, (2019). https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.104986
 • Gravalos, I., Avgousti, A., Gialamas, T., Alfieris, N., Paschalidis, G., “A robotic irrigation system for urban gardening and agriculture”, Journal of Agricultural Engineering, 50(4), 198-207, (2019). https://doi.org/10.4081/jae.2019.966
 • Gravalos, I., Loutridis, S., Gialamas, Th., Kateris, D., Xyradakis, P., Tsiropoulos, Z., “Dynamic behaviour of in-pipe sensor-based platform for soil water monitoring”, Computers and Electronics in Agriculture, 134, 11-18, (2017). https://doi.org/10.1016/j.compag.2017.01.009
 • Gravalos, I., Georgiadis, A., Kateris, D., Gialamas, Th., Bompolas, E., Tsiropoulos, Z., Avgoustis, A., Xyradakis, P., “An experimental simulation of moisture distribution and its uniformity within the soil profile under laboratory conditions”, Precision Agriculture, 18(1), 19- 36, (2017). https://doi.org/10.1007/s11119-016-9459-4
 • Gialamas, Th., Gravalos, I., Kateris, D., Xyradakis, P., Dimitriadis, Ch., “Vibration analysis on driver’s seat of agricultural tractors during tillage tests”, Spanish Journal of Agricultural Research, 14(4), e0210, (2016). http://dx.doi.org/10.5424/sjar/2016144-9664
 • Gravalos, I., Xyradakis, P., Kateris, D., Gialamas, Th., Loutridis, S., Avgousti, A., Georgiadis, A., Tsiropoulos, Z., “Comparison and analysis of the emissions of a small non-road SI engine operating under different alcohol gasoline blended fuels”, International Journal of Sustainable Energy, 35(3), 258-266, (2016).https://doi.org/10.1080/14786451.2014.905579
 • Gravalos, I., Moshou, D., Gialamas, Th., Xyradakis, P., Kateris, D., Tsiropoulos Z., “Emissions characteristics of spark ignition engine operating on pure and high alcohol blended gasoline fuels”, Renewable Energy, 50, 27-32, (2013).https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.06.033
 • Gravalos, I., Loutridis, S., Moshou, D., Gialamas, Th., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., “Detection of fuel type on a spark ignition engine from engine vibration behaviour”, Applied Thermal Engineering, 54(1), 171-175, (2013).https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.02.003
 • Gravalos, I., Moshou, D., Loutridis, S., Gialamas, Th., Kateris, D., Bompolas, E., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., Fountas, S., “2D and 3D Soil Moisture Imaging Using a Sensor-Based Platform Moving Inside a Subsurface Network of Pipes”, Journal of Hydrology, 499, 146-153, (2013). https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.06.054
 • Gravalos, I., Moshou, D., Loutridis, S., Gialamas, Th., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., “Design of a pipeline sensor-based platform for soil water content monitoring”, Biosystems Engineering, 113, 1-10, (2012).https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2012.06.001
 • Gravalos, I., Gialamas, Th., Loutridis, S., Moshou, D., Kateris, D., Xyradakis, P., Tsiropoulos Z., “An experimental study on the impact of the rear track width on the stability of agricultural tractors using a test bench”, Journal of Terramechanics, 48, 319-323, (2011). https://doi.org/10.1016/j.jterra.2011.04.003
 • Loutridis, S., Gialamas, Th., Gravalos, I., Moshou, D., Kateris, D., Xyradakis, P., Tsiropoulos, Z., “A study on the effect of electronic engine speed regulator on agricultural tractor ride vibration behavior”, Journal of Terramechanics, 48, 139-147, (2011). https://doi.org/10.1016/j.jterra.2010.10.002
 • Gravalos, I., Gialamas, Th., Koutsofitis, Z., Kateris, D., Xyradakis, P., Tsiropoulos, Z., Lianos, G., “Comparison of performance characteristics of agricultural tractor diesel engine operating on home and industrially produced biodiesel”, International Journal of Energy Research, 33, 1048-1058 (2009). https://doi.org/10.1002/er.1533

Δ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Gravalos, I., Gialamas, T., Avgoustis, A., Kalfountzos, D., Libra, M., “A portable rover as a tool for soil water monitoring”, Proceedings of the 7th International Scientific Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE 2019), Faculty of Engineering Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, 2019.
 • Gravalos, I., Georgiadis, A., Kateris, D., Haralampous, O., Gialamas, Th., Xyradakis, P., Tsiropoulos, Z., Bompolas, E., Manolakoudis, E., “3D soil moisture sensing and imaging”, Proceedings of 10th European Conference on Precision Agriculture, Edited by John V. Stafford, Vageningen Academic Publishers, Volcani Center, Israel, 2015.
 • Gravalos, I., Tsiropoulos, Z., Kateris, D., Gialamas, Th., Xyradakis, P., Avgoustis, A., Georgiadis, A., Fountas, S., “Soil moisture remote monitoring from an agricultural tractor”, Proceedings of the 2nd International Conference on Robotics and associated Hightechnologies and Equipment for Agriculture and forestry (RHEA-2014), Madrid, Spain, 2014.
 • Kateris, D., Gravalos, I., Gialamas, Th., Xyradakis, P., Georgiadis, A., Agarici, R., “The effect of anti-vibration material on whole-body vibration exposures via the cabin-floor”, Proceedings of International Conference of Agricultural Engineering (AgEng 2014), Zurich, Switzerland, 2014.
 • Gialamas, Th., Zafiropoulos, A., Kateris, D., Gravalos, I., Xyradakis, P., Gialama, A., “Vertical vibration measurement of the operator seat in an agricultural tractor”, 18th World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Beijing, China, 2014.
 • Moshou, D., Pantazi, X-E., Kateris, D., Gravalos, I., Mouazen, A-M., “Cognitive fusion architectures for decision support in precision farming (FARMFUSE)”, Proceedings of XXXV CIOSTA-CIGR V Conference, Billund, Denmark, 2013.
 • Gravalos, I., Loutridis, S., Gialamas, Th., Avgousti, A., Kateris, D., Xyradakis, P., Tsiropoulos, Z., “Vibrational behavior of tractor engine hood”, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE 2013), Prague, Czech Republic, 2013.
 • Tsiropoulos, Z., Fountas, S., Gemtos, T., Gravalos, I., Paraforos, D., “Management information system for spatial analysis of tractorimplement draft forces”, Proceedings of 9th European Conference on Precision Agriculture, Edited by John V. Stafford, Vageningen Academic Publishers, Lleida, Catalonia, Spain, 2013.
 • Gravalos, I., Moshou, D., Gialamas, Th., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Augousti, A., “A study on spatial and temporal soil water distribution using an underground sensor-based platform”, Proceedings of International Conference of Agricultural Engineering (CIGR-Ageng 2012), Valencia, Spain, 2012.
 • Gravalos, I., Loutridis, S., Moshou, D., Gialamas, Th., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., “Vibration effects of bumper suspension system on pipeline sensor-based platform for soil water monitoring”, Proceedings of 1st International Conference on Robotics and associated High-technologies and Equipment for agriculture (RHEA2012), Pisa, Italy, 2012.
 • Moshou, D., Kateris, D., Sawalhi, N., Gravalos, I., Loutridis, S., Gialamas, Th., Xyradakis, P., Tsiropoulos, Z., “Condition monitoring of mechanical subsystems of agricultural vehicles based on fusion of vibration features”, Proceedings of XXXIV CIOSTA-CIGR V Conference on Efficient and safe production processes in sustainable agriculture and forestry, Edited by E. Quendler and K. Kössler, Vienna, Austria, 2011.
 • Gravalos, I., Loutridis, S., Moshou, D., Gialamas, T., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., Savoulidis, M., Koutsofitis, Z., “An underground experimental mobile platform for soil moisture monitoring”, Proceedings of International Conference on Agricultural Engineering (AgEng 2010), Clermont-Ferrand, France, 2010.
 • Gravalos, I., Kateris, D., Xyradakis, P., Gialamas, T., Loutridis, S., Augousti, A., Georgiades, A., Tsiropoulos, Z., “A study on calorific energy values of biomass residue pellets for heating purposes”, Proceedings of 43th Forestry Mechanization Symposium (FORMEC 2010), Padova, Italy, 2010.
 • Gravalos, I., Gialamas, Th., Moshou, D., Augousti, A., Kateris, D., Moschodimou, E., Xyradakis, P., Tsiropoulos, Z., Georgiadis, A., “A Method of Determining Total Impurities in Lubricant of Agricultural Tractors”, Proceedings of International Scientific Conference on Sustainable Agricuture Engineering, Sofia, Bulgaria, 2009.
 • Gravalos, I., Gialamas, Th., Koutsofitis, Z., Kateris, D., Tsiropoulos, Z., Xyradakis, P., Georgiades, A., “Energetic study on animal fats and vegetable oils using combustion bomb calorimeter”, Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agricultural (AntAgEng 2008), Antalya, Turkey, 2008.

Επικοινωνία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (EMEST LAB)
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
41500, ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. 2410/684216
email: info@emestlab.com
Στείλτε Μήνυμα