Ο Ζήσης Τσιρόπουλος είναι κάτοχος Διδακτορικού και CEO της AGENSO, μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που έχει ως απώτερο σκοπό την παροχή ICT λύσεων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την έξυπνη γεωργία, το περιβάλλον, τη διαχείριση νερού και τις έξυπνες πόλεις. Η AGENSO αναπτύσσει εργαλεία hardware και software IoT, καθώς και συστήματα υποστήριξης λήψεως αποφάσεων για πρωτοποριακά αγροτικά και βιομηχανικά συστήματα που επιτρέπουν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση προβλημάτων στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, τη διαχείριση αποβλήτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ευθύνη. Επιπρόσθετα, ο Ζήσης Τσιρόπουλος διαθέτει 20ετή εμπειρία στη διδασκαλία και την έρευνα, με συμμετοχή σε περισσότερα από 30 εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επίσης, έχει συγγράψει περισσότερες από 80 ερευνητικές εργασίες, με συνολικά πάνω από 1.100 ετεροαναφορές.