Γενικές Πληροφορίες

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας στη Γεωργία έναντι των ευρωπαίων εταίρων μας έγκειται στη βιοποικιλότητα και στις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Για να γίνει η χώρα ανταγωνιστική, βασική προϋπόθεση στον τομέα των Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών και των λοιπών Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας είναι η εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής για παραγωγή προϊόντων που θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές προκειμένου να είναι εμπορεύσιμα και η παραγωγή προϊόντων υπεραξίας.

Για το λόγο αυτό, ιδρύθηκε το θεσμοθετημένο εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών, Φαρμακευτικών & Αροτραίων Καλλιεργειών με ΦΕΚ ίδρυσης 1552/23.04.2020 και διευθύντρια την Καθηγήτρια Ελένη Βογιατζή-Καμβούκου

wsdsa
3333

Ερευνητική Δραστηριότητα

Δημιουργία πιστοποιημένου και υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού προερχόμενου από τα αυτοφυή ΑΦΦ της ελληνικής χλωρίδας και δημιουργία τράπεζας ( εφοδιασμός φυτωριούχων-διάδοση σε παραγωγούς). Συνεργασία με ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Διάδοση της σωστής καλλιεργητικής τεχνικής-συλλογής-μετασυλλεκτικών χειρισμών των ΑΦΦ για παραγωγή προϊόντων σταθερών ποιοτικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
Εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνολογίες (Γεωργία Ακριβείας, η χρήση ΣμηΕΑ κα).
Παραγωγή αιθέριων ελαίων με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και προσδιορισμός δραστικών ουσιών δρόγης και αιθέριων ελαίων.
Παραγωγή προϊόντων υπεραξίας

Το εργαστήριο βρίσκεται στο χώρο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Π.Θ. στη Λάρισα

Το εργαστήριο Διαθέτει

Βοτανικό Κήπο Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών και υπαίθρια ανοικτή καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης.

Πειραματικούς επιδεικτικούς αγρούς με σιτηρά, βιομηχανικά φυτά και ψυχανθή.

Screenshot 2020-09-24 at 07.51.29

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αποτελείται από

Αποστακτικά συγκροτήματα τύπου Clevenger για παραγωγή αιθερίων ελαίων και Αέριο Χρωματογράφο τύπου Agilent συνδεδεμένου με φασματογράφο μάζας.

Μηχανή συσκευασίας δρόγης σε κενό αέρος, ζυγούς ακριβείας υδατόλουτρο, μικροσκόπια στερεοσκόπια,συσκευή μέτρησης αντοχής ίνας βάμβακος,συσκευή μέτρησης microner

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο είναι εγκαταστημένο αποστακτικό συγκρότημα βιομηχανικού τύπου για παραλαβή αιθερίων ελαίων με τη μέθοδο απόσταξης με υδρατμούς
Το εργαστήριο χρησιμοποιεί συσκευή ατομικής απορρόφησης για τον προσδιορισμό των μετάλλων, φλογοφωτόμετρο για τον προσδιορισμό Na, Κ και Li σπεκτροφωτόμετρο Hitachi UV-VIS, μια αποστακτική συσκευή Kjeldahl και δυο συσκευές φυγοκέντρηση).

Οι φοιτητές/τριες του Εργαστηρίου θα μυηθούν στην τεχνογνωσία μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών με άλλα εργαστήρια του Π.Θ.καθώς και μέσω διαπανεπιστημιακών συνεργασιών.

Picture 12

Οι στόχοι λειτουργίας του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων Καλλιεργειών είναι οι ακόλουθοι:

1. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο των Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας με έμφαση στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, στην τεχνολογία παραλαβής αιθερίων ελαίων και στην παραγωγή προϊόντων υπεραξίας.
2. Η διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
3. Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του Εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στo πλαίσιo διατμηματικών−διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων.
4. Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
5. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
6. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις με γνώμονα τη συμβολή του Eργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.
7. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 159 (ΦΕΚ Α’ 53/27.04.1984).

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων Καλλιεργειών απευθύνεται:
• στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο διατμηματικών συνεργασιών.
• στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
• στο ακαδημαϊκό προσωπικό άλλων Τμημάτων/Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής
• στους ερευνητές διαφόρων ερευνητικών Ινστιντούτων/Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής
• σε αγροτικούς συνεταιρισμούς/ ομάδες παραγωγών
• σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
• σε Ιδρύματα κοινωφελούς/πολιτιστικής δράσης

1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
2. Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
3. Συμμετοχή σε εκθέσεις.
4. Παραγωγή προϊόντων υπεραξίας(παραγωγή και διάθεση φαρμακευτικών δρογών με ιχνηλασιμότητα σε φαρμακεία της Λάρισας, αντισηπτικού διαλύματος με σάλβια και μέντα, καραμέλας με περιεκτικότητα σε CBD κ.λ.π.)

Χρήσιμο Υλικό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ τριών τελευταίων ετών (2017-2020)

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο

Διάρκεια: 22.02.2017-19/04/2019 ( 2 έτη)

Θέση στο πρόγραμμα της Διευθύντριας: Συντονίστρια

 

2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΘΕΡίΩΝ ΕΛΑίΩΝ ΚΑΦέ», κωδ. ΕΛΚΕ 3971

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο

Διάρκεια: 01.01.2017 έως 31.12.2017 (1 έτος)

Θέση στο πρόγραμμα της Διευθύντριας: Συντονίστρια

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο

Διάρκεια: 1/10/2017-σήμερα (2έτη και 8 μήνες)

Θέση στο πρόγραμμα της Διευθύντριας: Συντονίστρια

 

4. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» (Κωδικός: 4500.17)ΥΠΟΈΡΓΟ: ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΑΦΦ) ΜΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕ.Γ.Ε.Τ.

Διάρκεια: 17/05/2017-20/06/2017 (1 μήνας)

Θέση στο πρόγραμμα της Διευθύντριας: Συντονίστρια υποέργου

5. «Conservation and management of the lesser Kestlrer at the Greek SPA sites-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2016-2017 (Κωδικός: 4500.17)».Μείωση εισροών στα οικοσυστήματα-ενδιαιτήματα του κιρκινεζιού: ανάπτυξη ουσιών υποκατάστατων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕ.Γ.Ε.Τ.

Διάρκεια: 01/03/2018 ως 30/12/2019 (1 έτος και 10 μήνες)

Θέση στο πρόγραμμα της Διευθύντριας: Μέλος της συντονιστικής/ επιστημονικής ομάδας

 

6. NEW AGRICULTURE FOR A NEW GENERATION: RECHARGING YOUTH TO REVITALIZE THE AGRICULTURE & FOOD SECTOR OF THE GREEK ECONOMY

Χρηματοδότηση: RUTGERS THE STATE UNIVERSITY

Διάρκεια: (01/03/2018 ως 30/12/2019 (1 έτος και 10 μήνες)

Θέση στο πρόγραμμα της Διευθύντριας: Μέλος της συντονιστικής/ επιστημονικής ομάδας

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ:«Αρωματικα-Φαρμακευτικά Φυτά και Χρήσεις τους για παραγωγή Φυτικών προϊόντων»(2020)

Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο (https://drive.google.com/file/d/1Wz9LDUXYv6b_FGW9q0sJj6304iECJMoA/view?usp=sharing)

Διάρκεια: 2020

Θέση στο πρόγραμμα της Διευθύντριας: Συντονίστρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (2017-2020)

Α.ΒΙΒΛΙΑ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
A1. Ελένη Βογιατζή‐Καμβούκου, Νικόλαος Κ. Γκουγκουλιάς, (2017), «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ», Εκδόσεις Γραμμικό Λάρισα ISBN:978‐960‐9506‐16‐8. Σύνολο σελίδων:130
A2. Δρ. Ελένη Βογιατζή‐Καμβούκου (2018), «Επιλογή Aρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών», Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία,Χρ. καιΒασ.ΚορδαλήΟ.Ε. Αρμενοπουλου14,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ISBN 978-960-357-130-8. Σύνολο σελίδων 185.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
B1. Nikolaos Gougoulias, Eleni Wogiatzi, Ioannis Vagelas, Liviu Giurgiulescu, Panagiota Kanoula, Eleni Mike, Maria‐Nektaria Ntalla. (2017) EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND POLYPHENOL CONTENT OF FRUITS AND LEAVES FROM SIX GREEK OLIVE CULTIVARS, GROWN IN THE REGION CHALKIDIKI. Carpathian Journal of Food Science and Technology9:109–116
B2. Nikolaos Gougoulias, Ioannis Vagelas, Eleni Wogiatzi, Liviu Giurgiulescu, Stilianos Samaltanis, Adamantia Chouliara (2017), COMPARATIVE STUDY ON POLYPHENOLS CONTENT AND ANTIOXIDANT EFFECT OF OLIVE CULTIVARS FROM THE ISLAND PAROS, GREECE. Carpathian Journal of Food Science and Technology, vol.9(1) p.p.144-151
B3. Wogiatzi Eleni , Gougoulias Nikolaos , Giannoulis Kyriakos , Miliakidi Eleni- Maria (2017) EFFECT OF RESIDUE GREEN ROBUST COFFEE, OBTAINED AFTER THE REMOVAL OF HOT AQUEOUS EXTRACT, ON SOIL CHEMICAL PROPERTIES , Annales of theUniversity of Craiova Vol XXII, nbr LVIII, pp. 335-340
Β4.Nikolaos Gougoulias, Liviu Giurgiulescu, Ioannis Vagelas, Eeni Wogiatzi, Maria-Nektaria Ntalla. 2017. Changes in Total Phenol Content and Antioxidant Activity of Greek Table Olive Cultivar Amfissis During Maturation. STUDIA UBB CHEMIA, Vol. 62 (LXII), 2, pp. 387-396.
Β5. A. Papachatzis, N. Gougoulias, D. Kalfountzos, E. Wogiatzi, P. Vyrlas, I. Manthos, N. Koutinas, D. Pateras, 2017. Comparative study on polyphenols content and antioxidant effect of plums varieties from Skopelos island, Greece. ISHS, Acta Horticulturae, 1175(1), pp. 77-82.
Β6. Gougoulias N, Wogiatzi E, Vagelas I, Giurgiulescu L, Gogou I, Ntalla MN, et al. (2017) Comparative Study on Polyphenols Content, Capsaicin and Antioxidant Activity of Different Hot Peppers Varieties (Capsicum annuumL.) under Environmental Conditionsof Thessaly Region, Greece. Carpath J Earth Env. 2017;9(1):109-16.
Β7. Wogiatzi-Kamwoukou Εleni, Gougoulias Νikolaos, Papadouli Ζoi, Theodosiou Baia, Giannoulis Kyriakos., 2017. The Effect of N-Fertilization on Rosmarinus Officinalis L. (An Upright Variety) Yield in Central Greece. Journal of Food Science and Engineering, (7), (3),141-146. Indexes (ICI Copernicus), David Publishing Company.
B8. Kamvoukou Christina- Anna, Gougoulias Nikolaos, Wogiatzi Eleni, Giannoulis Kyriakos(2018), EFFECT OF PLANT DENSITY, IRRIGATION AND N-FERTILIZATION LEVELS ON POLYPHENOL CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF LEAVES CANNABIS SATIVA Annales of theUniversity of Craiova Vol XXIII, nbr(LIX), pp. 128-133.
B9. Gougoulias Nikolaos, Wogiatzi Eleni, Giannoulis Kyriakos, Chounta Stamatina, Salonikioti Afroditi, Chouliara Adamandia(2018) THE BIODEGRADATION OF RESIDUE GREEN ROBUSTA AND ARABICA COFFEE IN SOIL DURINGINCUBATION, AND THEIR EFFECTS ON SOIL CHEMICAL PROPERTIES Annales of theUniversity of Craiova Vol. XXIII (LIX)
B10. Wogiatzi Eleni, Gougoulias Nikolaos, Giannoulis Kyriakos(2018)THE EFFECTS OF CANNABIS SATIVA FOLIAR TISSUES ON SOIL ORGANIC MATTER BIODEGRADATION AND OTHER SOIL CHEMICAL PROPERTIES Annales of theUniversity of Craiova Vol. XXIII (LIX) , pp.517-522
Β11 Gougoulias Nikolaos, Giannoulis Kyriakos, Platis Elias1, Karayanni Vasiliki,Wogiatzi Eleni, 2019, CHEMICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF A SANDY LOAM SOIL AMENDED WITH HEMP SEED RESIDUES WHICH REMAINED AFTER THE OIL EXTRACTION BY COLD COMPRESSION, IN VITRO An. of theUniversity of Craiova , Vol. XXIV (LX), pp. 93-98.
Β12 Eleni WOGIATZI, Nikolaos GOUGOULIAS, Kyriakos D. GIANNOULIS, Christina-Anna KAMVOUKOU, 2019, Effect of Irrigation and Fertilization Levels on Mineral Composition of Cannabis sativa L. Leaves, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Vol 47, No 4,
B13. Kyriakos D. Giannoulis, Christina-Anna Kamvoukou, Nikolaos Gougoulias, Eleni Wogiatzi, 2020, Irrigation and nitrogen application affect Greek oregano (Origanum vulgaressp.hirtum) dry biomass, essential oil yield and composition
Contents lists available atScienceDirectIndustrial Crops & Productsjournal
Accepted23 March 2020⁎.Industrial Crops & Products 150 (2020) 1123920926-6690/ © 2020 Elsevier B.V. All rights Reserved https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112392
Β.14. Giannoulis K.D., Kamvoukou C.A., Gougoulias N., Wogiatzi E., 2020. Matricaria chamomilla L. (German chamomile) flower yield and essential oil affected by irrigation and nitrogen fertilization. Emirates Journal of Food and Agriculture. (Accepted) (Scopus)
Β15. Giannoulis K.D., Evangelopoulos V., Gougoulias N., Wogiatzi E., 2020. Could bio-stimulators affect flower, essential oil yield, and its composition in organic lavender (Lavandula angustifolia) cultivation? Industrial Crops and Products. (Accepted) (Scopus)

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Α. Εισηγήτρια στις μεταπτυχιακές διατριβές:

1. 2020, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΣΤΕΛΙΟΥ με τίτλο: «Μελέτη επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στα κανναβινοειδή σε υδροπονική καλλιέργεια ποικιλιών κλωστικής κάνναβης.
2. 2019-2020, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΠΛΑΤΗ ΗΛΙΑ με τίτλο: «Έρευνα βιολογικής καλλιέργειας βασιλικού(Ocimum basilicum) με τη χρήση βιολογικών σκευασμάτων»
3. 2019-2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΤΖΑΛΑΧΑΝΗ ΑΘΗΝΑΣ με τίτλο: «Έρευνα καλλιέργειας ποικιλιών κάνναβης (Cannabis sativa spp vulgare) για παραγωγή προϊόντων υπεραξίας».
4. 2019-2020, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΤΣΑΧΤΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑ με τίτλο: «Έρευνα βιολογικής καλλιέργειας ρίγανης (Origanum vulgare) με τη χρήση βιολογικών λιπασμάτων και διεγερτών φυσικής προέλευσης».
5.2019-2020,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με τίτλο: «Έρευνα επίδρασης βιο-διεγερτών σε καλλιέργεια Λεβάντας(Lavendula sp)».
6.2019-2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με τίτλο: « Μελέτη επίδρασης ανόργανης λίπανσης σε καλλιέργεια Λεβάντας (Lavendula sp)ως προς την απόδοση σε δρόγη και αιθέριο έλαιο»
7. 2019-2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΒΑΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΩΝΑΘΑΝ με τίτλο: « Μελέτη επίδρασης του φωτός στα κανναβινοειδή ποικιλιών κάνναβης(Cannabis sativa spp vulgare)»
8. 2018-2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΑΙΝΝΟΥΣΑ ΦΑΝΗΣ με τίτλο: «Συγκριτική μελέτη ειδών Σάλβιας Salvia sp»
9. 2018-2019 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με τίτλο: «ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ η συνδρομή τους στην ελληνική κοινωνία».
10. 2017-2018 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΖΩΗΣ με τίτλο: « Φαρμακευτικά και Δηλητηριώδη φυτά της ελληνικής χλωρίδας»
11. 2006-2007 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ,ΤΣΙΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ με τίτλο: «Καταγραφή των κυριότερων φαρμακευτικών φυτών της Ελλάδας. (βοτανική περιγραφή, καταγωγή, χρησιμοποιούμενο τμήμα, δραστικές ουσίες κλπ)
12. 2004-2005 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΕΓΟΥ ΑΘΗΝΑΣ με τίτλο: «Σύγκριση ποικιλιών βασιλικού καιβιοτύπων ρίγανης ως προς το βιολογικό τους κύκλο, τη περιεκτικότητά τους σε αιθέριο έλαιο και την επίδρασή τους στα ζιζάνια»

Β. Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής των μεταπτυχιακών διατριβών:

1. 2019-2020, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑΣ με θέμα: «Παραγωγή σαπουνιού με φυσικές χρωστικές και αιθέρια έλαια».
2. 2019-2020, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ με θέμα: «Εντομοκτόνος δράση διαφόρων παραγώγων και εκχυλισμάτων της ρίγανης (Origanum vulgare) εναντίον εντόμων αποθηκών».
3. 2019-2020, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ με θέμα: «Καπνιστική και απωθητική δράση δενδρολίβανου (Rosmarinus officinalis ) και μέντας (Mentha piperita) για την αντιμετώπιση εντόμων αποθηκευμένων σπόρων
4. 2019-2020, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΜΗΛΙΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗΣ με θέμα: « Καταπολέμηση της Εφέστιας των Αλεύρων (Ephestia keuhniella) και του Σκαθαριού των Αλεύρων (Tribolium confusum) με εφαρμογή αιθερίων ελαίων και εκχυλισμάτων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών».
5. 2019-2020, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΛΑΜΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ με θέμα: « Μελέτη της εντομοκτόνου δράσης των αιθερίων ελαίων του γαρίφαλου (Syzygium aromaticum) και της κανέλας (Cinnamomum zeylanicum) και των κύριων δραστικών ουσιών τους»
6. 2019-2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Σ με θέμα: «Παραλαβή αιθερίων ελαίων από τον φλοιό καρπών του γένους Citrus (C. sinensis & C. limon), για την παραγωγή προϊόντων ιδιαίτερης υπεραξίας».
7. 2019-2020 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΙΑΣΩΝΑ με θέμα: «Αιθέρια Έλαια Εσπεριδοειδών» «Citrus Essential Oils»
8. 2018-2019 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΑΛΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με θέμα: «Η σπουδαιότητα του φυτού στις βιοκατακρημνίσεις».
9. 2017-2018, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΜΠΑΜΝΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με θέμα: «Καταγραφή και μελέτη της παρουσίας των ειδών Λεπιδοπτέρων της υπόταξης Rhopalocera( Lepidoptera : Rhopalocera) στο όρος Όσσα».
10. 2017-2018, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΚΑΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με θέμα: « Εντομοκτόνος δράση Μυκήτων εναντίον Κολεοπτέρων των Αποθηκευμένων Σιτηρών»
11. 2017-2018 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ ΑΧΙΛΛΕΑ με θέμα: « Ασθένειες Φυλλώματος και Ριζών Χειμερινών Σιτηρών»
12. 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΖΑΛΑΧΑΝΗ ΑΘΗΝΑΣ με θέμα «Αρρενο‐ ειδικοί διαγνωστικοί δείκτες στο δάκο της ελιάς»
13. 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με θέμα: « Πλήρης και ελλειμματική άρδευση του φυτού Τσάι του βουνού στο θεσσαλικό κάμπο‐1η καλλιεργητική περίοδο»
14. 2010-2011, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΑΡΑΒΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ με θέμα: Production of Roses in Greenhouse

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Μέλος της τριμελούς επιτροπής
1. 13/3/2019, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Αλέξανδρου Ασσαριωτάκη με τίτλο: «Διαφοροποίηση της παραγωγικότητας, των συνολικών φαινολικών συστατικών και της αντιοξειδωτικής ικανότητας των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών Salvia fruticosa Mill. και Crithmum maritimum L. υπό την επίδραση διαφορετικών επιπέδων αζωτούχου λίπανσης και άρδευσης.»

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Το εργαστήριο είναι ενταγμένο στο δίκτυο Plant Up και στο πρόγραμμα ¨Νιάρχος¨
2. Το εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με άλλα Τμήματα του Π.Θ. καθώς και με το ΕΚΠΑ-Τμήμα Φαρμακευτικής και το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και το Πανεπιστήμιο Justus-Liebig του Γκίσσεν Γερμανίας και με τον ΕΛΓΟ « ΔΗΜΗΤΡΑ»
3.Το εργαστήριο συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών.
4. Το εργαστήριο συνδέεται με την κοινωνία και τον παραγωγικό τομέα με τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π.

Επικοινωνία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΡΟΤΡΙΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ
Τηλ. 2410/684433
Στείλτε Μήνυμα